AVÍS LEGAL

1. AVÍS LEGAL

El CLUB DE CANICRÒS CATALUNYA CROMDAC (en endavant, CCPC) dedica la seva activitat a la pràctica de les modalitats o disciplines esportives següents: canicròs, bikejoring, patinet, atletisme i ciclisme, sempre fomentant el respecte cap als gossos així com la preservació del seu benestar físic i psíquic. Té la seva seu a Terrassa.


En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s'identifica. Les dades de caràcter personal que, si escau, es demanin per a la prestació dels serveis disponibles al lloc web https://sites.google.com/view/ccpcanicros, seran tractades de conformitat amb la nostra política de privacitat. El règim aplicable als cookies que es puguin utilitzar es regula en la nostra Política de Cookies (apartat 5).

Tot usuari que es registri i/o contracti a https://sites.google.com/view/ccpcanicros, es subjecta a les condicions generals d'ús del lloc web, i a les condicions generals de d’inscripció, contractació del servei o producte que en cada cas es contracti.2. POLÍTICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES

La present política de privadesa (d’ara endavant, la “Política de Privadesa”) s’aplica a totes les dades de caràcter personal que l’usuari/a aporti a CCPC, amb l’exprés consentiment, a través de formularis online o butlletes de participació de sortejos organitzats pel responsable de tractament.2.1.- Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

CCPC és el Responsable del tractament de les dades personals dels inscrits a les curses i de l’usuari i li informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR).


A l’efecte de la present Política de Privadesa, ha d’entendre’s com a “Usuari” a tota persona física interessada en els serveis que CCPC ofereix a través de la seva pàgines web. El responsable de tractament, sol·licitarà, amb caràcter previ a l’aportació de les seves dades de caràcter personal, el consentiment exprés de l’Usuari a la present Política de Privadesa, quan així sigui necessari i a qualsevol altre aspecte que requereixi la prèvia autorització del mateix. L’objectiu de la Política de Privadesa de CCPC és donar transparència a la informació de com tractem les seves dades i protegir la informació a Internet i les dades que l’usuari pugui introduir a la web.

L’Usuari podrà posar-se en contacte amb el responsable de tractament de CCPC a través de info@ccpcanicross.com davant qualsevol dubte o necessitat que tingués en matèria de protecció de dades.
2.2.- Amb quina finalitat tractem les seves dades personals

Per la present s’informa a l’Usuari que CCPC podrà tractar les dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a través dels formularis online de CCPC, per a les finalitats que s’indiquen a continuació, en la mesura en què existeixi una base legal per a cada tractament segons s’explica més endavant:

2.3.- Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de les dades per a la finalitat (a) i (b) és el foment de la pràctica del canicròs i altres pràctiques relacionades, foment de l’esport i del benestar físic i psíquic dels gossos i la prestació dels serveis i dels productes corresponents.

La base legal per al tractament de les dades per a la finalitat (b) serà tant el consentiment de l’Usuari, en cas que s’hagi sol·licitat i atorgat, com l’interès legítim de CCPC a posar en el seu coneixement serveis similars als quals hagi adquirit prèviament.

La base legal per al tractament de les dades per a les finalitats (c) és el consentiment que s’hagués pogut sol·licitar a l’Usuari, sense que en cap cas la retirada del mateix condicioni l’execució de la inscripció o del contracte de prestació de serveis. Les dades personals de l’Usuari no es tractaran per a aquestes finalitats en cas que CCPC no hagués sol·licitat el seu consentiment.

L’Usuari coneix i accepta que el no emplenament de certes dades de caràcter personal impedirà a CCPC prestar tots aquells serveis vinculats a tals dades. En cap cas CCPC cedirà, explotarà aquestes dades o les destinarà a un ús diferent de l’aquí indicat expressament. Durant el procés d’inscripció, de registre i/o sol·licitud de targeta del CCPC, l’Usuari serà informat del caràcter no obligatori de la recollida d’alguns de les dades per a la prestació dels serveis d’CCPC.

2.4.- Per quant temps conservem les seves dades personals?

CCPC conservarà les dades dels seus inscrits/ usuaris/ clients mentre duri la seva relació contractual i posteriorment a la mateixa, es conservessin les dades per a accions promocionals durant un termini de dos anys, per a un altre tipus d’usuaris les dades es mantindran igualment durant un període de dos anys, (excepte, en tots dos casos, que el tractament es basés en el consentiment de l’Usuari i aquest ho revoqués, en aquest cas es conservaran fins que es rebi tal revocació) per tant, les dades no es conservaran més temps del necessari per a les finalitats descrites anteriorment, sense perjudici de la conservació que resultés necessària per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions i/o sempre que ho permetés la legislació aplicable.

2.5.- Qui té accés a les seves dades personals?

Una òptima prestació del servei que CCPC ofereix a través de la seva pàgina web pot requerir que altres tercers prestadors de serveis de CCPC accedeixin a les dades personals de l’Usuari com a encarregats del tractament.

A més de l’anterior, CCPC podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions amb les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent a cada moment i si escau, igualment a altres òrgans com a Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i als òrgans Judicials.

2.6.- Quins són els drets dels usuaris?

CCPC informa a l’Usuari sobre la possibilitat que té d’exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament així com a rebutjar el tractament automatitzat de les dades personals recollits per CCPC.

Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament per l’Usuari, i si escau qui ho representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: Terrassa. Aquesta sol·licitud haurà de contenir en l’assumpte la referencia “Protecció de dades/CCPC]” i haurà d’incloure les següents dades: nom i cognoms de l’Usuari, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar-se la mateixa mitjançant document fefaent. Així mateix, l’Usuari podrà exercitar els esmentats drets a través del correu electrònic info@ccpcanicross.com 


A més dels anteriors drets, l’Usuari tindrà dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment mitjançant el procediment més amunt descrit, sense que aquesta retirada de consentiment afecti a la licitud del tractament anterior a la retirada del mateix. CCPC podrà continuar tractant les dades de l’Usuari en la mesura en què la llei aplicable ho permeti.

Així mateix, quan el tractament de les dades personals de l’Usuari per a la finalitat (a) es basés en l’interès legítim, l’Usuari podrà oposar-se al mateix.

CCPC recorda a l’Usuari que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent.

2.7.- Baixa en el servei de l’enviament de comunicacions comercials

Tal com s’ha esmentat a l’apartat anterior, l’Usuari té dret a revocar a qualsevol moment el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials amb la simple notificació a CCPC per la qual informa que no desitja seguir rebent comunicacions comercials. Per a això, l’Usuari podrà o bé revocar el seu consentiment en la forma descrita a l’apartat anterior o bé punxar a l’enllaç inclòs en cada comunicació comercial cancel·lant per tant, l’enviament de comunicacions comercials electròniques.

2.8.- A partir de quina edat pot l’Usuari accedir als nostres serveis?

La web de CCPC no es dirigeix a menors de 18 anys. En acceptar la present Política de Privadesa l’Usuari declara i garanteix que és major de 18 anys.2.9.- Quines mesures de seguretat tenim implementades?

CCPC es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert per normativa aplicable.

CCPC té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural, d’acord a l’establert per la normativa aplicable.

CCPC entitat preocupada per la privadesa, amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització, manté contínuament la supervisió, control i avaluació dels seus processos per assegurar el respecte a la privadesa i seguretat de la informació, segons els estàndards internacionals.

2.10.- Ús de cookies

Nostra pàgina web utilitza cookies per distingir-li a vostè dels altres usuaris del nostre lloc web, la qual cosa ens ajuda a proporcionar-li una bona experiència quan navega pel nostre lloc web i ens permet així mateix millorar-ho. Pot obtenir més informació sobre l’ús de cookies en la política de cookies


2.11.- Links

La pàgina web de CCPC pot incloure hipervincles a altres llocs que no són operats o controlats per CCPC. Per això, CCPC no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts de tals llocs web o de les seves pràctiques de privadesa. Per favor abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a CCPC, tingui en compte que el seu compliment en matèria de protecció de dades pot diferir del nostre.

2.12.- Modificació de la Política de Privadesa

CCPC podrà modificar la seva Política de Privadesa d’acord amb la legislació aplicable a cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privadesa li serà degudament notificada a l’Usuari perquè, quedi informat dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l’Usuari pugui atorgar el seu consentiment.


3. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I ALTRES DRETS


3.1. LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquest lloc web, així com els continguts, serveis i elements que en ell s'integren en el mateix, són propietat o es troben sota el control de CCPC, estant protegits, sense cap limitació, per les lleis de propietat intel·lectual i industrial d'Espanya i pels tractats i convenis internacionals que puguin ser aplicables.

CCPC és la titular exclusiva de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs que poguessin recaure sobre el Lloc Web. Així mateix, queden reservats a favor de CCPC, tots els drets sobre qualsevol Continguts, Serveis o elements de la seva propietat que s'incorporessin en el Lloc Web, incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu:

• Aquells elements que conformen l'aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el Lloc Web;

• L'arquitectura de navegació, els codis font de les pàgines web, fotografies, programes d'ordinador, base de dades, tecnologia, logotips i signes distintius.3.2. LLICÈNCIES SOBRE LA PROPIETAT

L'usuari reconeix que en virtut d'aquestes Condicions Generals, CCPC no cedeix ni transfereix a l'usuari cap dret sobre la seva Propietat, o sobre qualsevol propietat de terceres parts. CCPC només autoritza l'usuari l'accés i ús dels mateixos de conformitat amb els termes indicats en les presents Condicions.

CCPC autoritza els usuaris a accedir i navegar en el Lloc Web, utilitzant els Serveis i visualitzant els Continguts que allí s'incorporin.

Els usuaris no estan autoritzats per a copiar, distribuir (incloent correus electrònics i Internet), transmetre, comunicar, modificar, alterar, transformar, cedir o, en qualsevol altra forma desplegar activitats que comportin l'ús comercial del lloc web, les seves pàgines, continguts o elements que l'integren, ja sigui amb caràcter parcial o total, sense que consti l'exprés consentiment, atorgat per escrit, del legítim titular dels drets d'explotació.

L'accés, visualització i, en el seu cas, descàrrega dels Continguts i / o Serveis es realitzarà sempre i en tot cas amb fins estrictament personals i no comercials.

CCPC es reserva tots els drets sobre la Propietat incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial que ostenti sobre els mateixos.


4. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions generals d'ús i la resta de condicions legals del lloc web es regiran per la legislació espanyola.

Per les qüestions que puguin sorgir o accions derivades de la prestació dels serveis i continguts de CCPC i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que aquí s'estableix, CCPC i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Terrassa, Espanya.5. POLÍTICA DE COOKIES

La present Política de galetes pretén proporcionar la informació necessària perquè qualsevol usuari del lloc web pugui decidir si vol permetre la instal·lació de les cookies utilitzades per CCPC i com gestionar-les. Per això, proporcionem una sèrie de nocions bàsiques el coneixement considerem essencial (què són les galetes i per a què poden servir, o com desactivar-les o esborrar-les) per a qualsevol usuari d'internet, i facilitem la identificació de les nostres galetes.


La informació sobre la Política de galetes de CCPC es proporciona a través de dues capes: la primera, un "avís" al peu de pàgina del lloc web, en què s'adverteix de la instal·lació de cookies no exemptes descrivint la seva finalitat en cas de prosseguir la navegació sense modificar la configuració del navegador i es proporciona un enllaç a la present Política perquè l'usuari pugui conèixer amb més detall el seu contingut i funcionament, sent aquesta la segona capa d'informació.

La nostra Política de galetes és pública i permanentment accessibles a través de l'enllaç habilitat al lloc web, anomenat "Cookies", al qual poden accedir els usuaris per mantenir-se informats en tot moment.

Aquesta Política de galetes pot actualitzar-se en qualsevol moment, com a conseqüència d'un canvi normatiu o com a conseqüència de qualsevol canvi en la configuració de les galetes utilitzades.

CCPC pot utilitzar cookies, i altres tecnologies similars, per emmagatzemar i recuperar informació dels equips terminals dels usuaris dels seus llocs web (en endavant, denominades conjuntament "Galetes").


Les cookies són arxius o programes informàtics, enviats a un navegador per mitjà d'un servidor web, que emmagatzemen informació en l'equip de l'usuari, en accedir o navegar per un lloc web, i permeten que s'accedeixi a aquesta després de la seva instal·lació. En altres paraules, són elements d'informació que un lloc web s'instal·la en el seu dispositiu quan el visita. Aquests dispositius poden contenir informació sobre els hàbits de navegació dels usuaris o de l'equip en què s'instal·len, o fins i tot poden utilitzar per reconèixer a l'usuari.5.1. TIPUS DE COOKIES

Hi ha diversos tipus de cookies en funció de la finalitat per a la qual s'utilitzen. CCPC utilitza els següents tipus de cookies:


• Galetes tècniques: Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis que hi ha en ella com, per exemple, identificar la sessió, accedir a parts d'accés restringit, realitzar el procés de compra d'una comanda o compartir continguts a través de xarxes socials.

• Galetes analítiques: Són aquelles que ens permeten fer el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris del nostre lloc web. Utilitzem els serveis de Google Analitycs per realitzar aquestes anàlisis. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

• Galetes publicitàries: són aquelles que ens permeten gestionar, de la forma més eficaç possible, els espais publicitaris del nostre lloc web, en base a criteris com el contingut editat o la freqüència amb la qual es mostren anuncis. Galetes de remàrqueting: mitjançant la inserció d'un píxel o etiqueta es registra la visita dels usuaris al nostre lloc web per tal que apareguin anuncis sobre els nostres productes i / o serveis en el timeline de les seves xarxes socials (Twitter i / o Facebook ). Les xarxes socials s'encarreguen del registre i conservació de la informació fins a un màxim de 90-180 dies.

• Galetes socials: Són aquelles que els proveïdors de serveis de xarxes socials poden instal·lar quan l'usuari selecciona compartir un determinat contingut del nostre lloc web a la xarxa social que operen.


Les cookies que utilitza CCPC són anònimes i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l'usuari.5.2. GESTIÓ DE COOKIES

La instal·lació de les cookies es produirà després d'obtenir el consentiment dels usuaris. Considerem que hem obtingut aquest consentiment si l'usuari navega pel nostre lloc web, o si realitza determinades accions que impliquen l'autorització expressa de la instal·lació de les cookies.

Si l'usuari desitja revocar el consentiment prestat haurà d'eliminar les cookies instal·lades i, si escau, modificar les seves preferències sobre l'acceptació de cookies a través de les opcions del seu navegador. Per evitar que s'instal·lin en el futur haurà activar les opcions de navegació privada o "Do-Not-Track" previstes en el seu navegador, és a dir, bloquejar o desactivar la instal·lació de cookies.

Per permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu equip o dispositiu mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el mateix, has de seguir les instruccions proporcionades pel propi navegador. A continuació et proporcionem els enllaços per configurar les galetes dels navegadors més populars:

• Internet Explorer: Eliminar i administrar galetes

• Mozilla Firefox: Esborrar galetes; Impedir que els llocs web guardin les seves preferències o estats de sessió a Firefox

• Google Chrome: Com administrar galetes i dades de llocs

• Opera: galetes

• Safari: Ajustos web de Safari


Si fas servir qualsevol altre navegador, o els enllaços proporcionats no contenen la informació que desitges, pots localitzar com gestionar les galetes que s'instal·len en el teu equip accedint al menú "Opcions" o "Configuració" -o equivalent- del navegador, o bé consultant la secció d '"Ajuda" o "Suport" del propi navegador.

Hi ha navegadors que permeten configurar regles específiques per administrar les galetes per lloc web, de manera que poden inhabilitar les galetes de tots els llocs excepte d'aquells en els quals es confiï.


D'altra banda, si no desitja que el codi JavaScript de Google Analytics recopili les dades de la seva visita pot instal·lar el complement d'inhabilitació per a navegadors de Google Analytic. El complement no evita que la informació s'enviï al lloc web o, per altres vies, a altres serveis d'analítica web.

En cas de bloquejar o desactivar l'ús de cookies en el teu navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

Recorda que has de configurar les teves preferències en tots els dispositius que utilitzis per navegar per internet.